جوایز و افتخارات

کسب تندیس زرین از همایش معماری و شهر سازی