دیدگاههای مشتریان

ماشین سازی مترو همواره کوشیده است با افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش، کمترین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان را نسبت به محصولات و خدمات خود ایجاد نماید.

تلاش این واحد، همواره در جهت افزایش ضریب اطمینان آنها بوده است.

در این قسمت، بازتابی از نظرات مشتریان محترم مترو، نسبت به خدمات و محصولات این شرکت ملاحظه می فرمایید: