مشتریان ما

فهرست برخی از مشتریان شرکت به شرح زیر می باشد.

شرکت/سازمان/موسسه/نام سفارش کشور
شرکت بنیان گستر اروند - خرمشهر ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTA-P08
نمایندگی عراق ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTB-D01 - چهار خط کامل
شرکت عماد پارس آریایی - همدان ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTB-W01
شرکت ابنیه سازان مسکن - تبریز ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: PBA-W08
نمایندگی عراق ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: PBB-D01
نمایندگی عراق ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTB-D01 - پنج خط کامل
آقای فعالی - تبریز ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTB-D01
آقای یزدانی - تبریز ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTB-D01
شرکت ماهان بتن کویر مشهد ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTC-D01
آقای باغبانی - تاجیکستان ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل:BTC-T01~W&D
آقای زمان جعفر - عراق ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTB-D01
شرکت سمنان دشت بتن - تهران ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTA-W01
شرکت پیوند ساز عمران - ملایر ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTA-W01
نمایندگی عراق ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: PBB-D01-دو خط کامل
بتن آماده راعی - تبریز ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: PBB-D01
نمایندگی عراق ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل:   BTB-D01
دو خط کامل
شرکت پوکه معدنی هادی وی - کرمان ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTA-P08
شرکت آوانتیل - میانه ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTA-W01
شرکت بتن آماده لطفی - تبریز ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTC-D01
نمایندگی عراق ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) مدل: BTB-D01