سیلوی سیمان

سیلوهای سیمان در ظرفیتهای 60 الی 200 تنی طراحی و ساخت می شوند.

در ساخت این سیلو ها از ورق های 4 ، 5 و 6 میلی استفاده می شود.

ساخت سیلوهای ویژه بر اساس موارد بخصوص کاری از جمله تخصص های این شرکت می باشد.